دانشگاه پیام نور واحد نودان
برنامه امتحانات میانترم نیمسال دوم 96-95
دروس عمومی
نام درس
تاریخ
امتحان
ساعت امتحان
تعداد صفحات
دانش خانواده و جمعیت
12/02/95
13:00
از ص 1 تا 180
آشنایی با دفاع مقدس
13/02/96
13:00
از ص 1 تا 146
زبان خارجه
96/02/27
11:00
پنج درس اول
فارسی
اندیشه اسلامی 1
96/02/06
15:00
بخش های دو ، سه ، چهار و پنج
اندیشه اسلامی 2
96/02/06
08:00
فصل های دو ، سه و پنج
تفسیر موضوعی قرآن
96/02/06
10:00
بخش های یک ، سه ، چهار و شش
اخلاق اسلامی
96/02/06
13:00
فصل های سه ، چهار و پنج
انقلاب اسلامی ایران
29/01/96
11:00
تا پایان فصل چهارم
تاریخ فرهنگ و تمدن
29/01/96
11:00
تا پایان بخش چهارم


دانشگاه پیام نور واحد نودان
برنامه امتحانات میانترم نیمسال دوم 96-95
رشته حقوق
نام درس
تاریخ
امتحان
ساعت امتحان
تعداد صفحات
مدنی 2
30/01/96
13:00
کل کتاب
حقوق تطبیقی
30/01/96
14:00
کل کتاب
آیین دادرسی مدنی 3
29/01/96
15:00
کل کتاب
حقوق تجارت 2
29/01/96
10:00
کل کتاب
مدنی 3
12/02/96
10:00
کل کتاب
جزای اختصاصی 1
12/02/96
10:00
کل کتاب
اصول فقه 1
29/01/96
8:00
از ص 73 تا 212
متون فقه 2
29/01/96
10:00
از ص 1 تا 177
اصول فقه 2
29/01/96
13:0
از ص 93 تا 261
حقوق تجارت 3
29/01/96
8:00
مبحث برات
حقوق مدنی 4
29/01/96
9:00
از ص 1 تا 200
حقوق تجارت 4
29/01/96
10:00
از ص 1 تا 200
حقوق مدنی 8
29/01/96
11:00
مبحث شفعه
بین الملل خصوصی 1 
96/02/02 
 9:00
 از ص 1 تا 122
 بین الملل عمومی 2
 96/02/02
9:00 
 فصل های شش ، هفت و هشت
2حقوق جزای اختصاصی 
96/01/31 
10:00 
 کل کتاب
3حقوق جزای اختصاصی  
 96/01/31
 10:00
 کل کتاب
کار تحقیقی 1 
 مهلت تحویل
 96/04/30
آیین دادرسی مدنی 1 
96/02/19 
15:00 
 تا پایان مبحث رسیدگی به دلایل
 حقوق جزای عمومی 2
96/02/12 
10:00 
کل کتاب
 حقوق اداری 2
96/01/30 
 15:00
 تا پایان مبحث قراردادهای اداری
حقوق بشر در اسلام 
96/01/30 
 17:00
 کل کتاب
 حقوق اساسی 2
96/02/06 
 14:00
 مباحث رهبری ،قوای مجریه و مقننه
حقوق اساسی 1 
 96/02/06
 14:00
 کل کتاب
 حقوق جزای بین الملل ایران
 96/02/06
14:00 
کل کتاب 
رویه قضایی
96/01/31 
10:00 
 کل کتاب
آ دادرسی کیفری 2 
96/01/31 
10:00 
کل کتاب 
حقوق ثبت 
 96/02/11
13:00 
 کل کتاب
 حقوق بیمه
96/02/11 
13:00 
 کل کتاب
 مقدمه علم حقوق
96/02/11 
13:00 
 کل کتاب
حقوق کار 
96/02/11 
13:00 
کل کتاب 
حقوق اداری 1 
96/02/11 
 13:00
کل کتاب 
بزهکاری اطفال 
 96/02/04
15:00 
 کل کتاب
جرم شناسی 
 96/02/04
15:00 
 کل کتاب
مدنی 6 
 96/02/09
14:00 
 کل کتاب
مدنی 7 
96/02/09 
14:00 
 کل کتاب
 تجارت 1
96/02/09 
 14:00
 کل کتاب
متون حقوقی 1 
96/02/20 
 8:30
کل کتاب 
متون حقوقی 2 
96/02/20 
 8:30
کل کتاب 
 
96/02/18 
15:00 
 کل کتاب
حقوق جزای عمومی
 96/02/18
15:00 
 کل کتاب
آیین دادرسی مدنی 1 
 96/02/19
15:00 
 تا پایان مبحث رسیدگی به دلایل
ادله اثبات دعوا 
96/02/06 
15:00 
 کل کتاب
آیین دارسی مدنی 2 
 96/02/19
14:00 
 کل کتاب
مدنی 5 
96/02/19 
16:00 
کل کتاب 
 کیفر شناسی
 96/02/12
 10:00
کل کتاب 
آیین دادرسی کیفری 1 
 96/02/18
 15:00
 کل کتاب
 حقوق بین الملل خصوصی 2
 96/02/23
 13:00
 تا صفحه 112
 حقوق بین الملل عمومی 1
96/02/23 
 13:00
 تا صفحه 150
 
 
 
 

دانشگاه پیام نور واحد نودان
برنامه امتحانات میانترم نیمسال دوم 96-95
رشته مدیریت بازرگانی
نام درس
تاریخ
امتحان
ساعت امتحان
تعداد صفحات
مالیه عمومی
23/01/96
13:00
تا آخر فصل پنج
اقتصاد خرد
23/01/96
13:00
از ص 1 تا 150
مدیریت رفتار سازمانی 
 96/01/29
 13:00
 از ص 1 تا 260
کارآفرینی
 96/02/11
9:00 
تا آخر فصل سه 
خلاقیت - حل مسئله 
96/02/11 
9:00 
تا آخر فصل سه 
احکام کسب و کار 
96/02/11 
9:00 
تا آخر فصل شش 
تحقیق در عملیات 
96/02/11 
9:00 
 تا آخر فصل چهار
 قوانین کسب و کار
96/02/04 
11:00 
از ص 1 تا ص 140 
 کارورزی
 
 مهلت تحویل
 96/04/30
بهره وری و تجزیه تحلیل آن در سازمان 
96/02/04
10:00 
 تا آخر فصل پنج
مدیریت اسلامی 1 
96/01/28 
 10:00
تا آخر فصل پنج 
روانشناسی سازمانی 
96/02/04 
10:00 
تا آخر فصل شش 
اخلاق حرفه ای در مدیریت 
96/02/04 
10:00 
تا آخر فصل چهار 
اصول و مبانی مدیریت از دیگاه اسلام 
96/01/28 
10:00 
تا آخر فصل چهار 
مدیریت اسلامی 2 
96/01/28 
10:00 
تا آخر فصل سیزده 
 سینمار بازار یابی
96/02/04 
10:00 
تا آخر فصل هشت 
 سیستم های اطلاعاتی مدیریت
 96/02/06
14:30 
 کل کتاب
حقوق تجارت 
 96/02/04
11:00 
 کل کتاب
مدیریت استراتژیک 
96/02/04 
11:00 
 کل کتاب
مبانی مدیریت بازرگانی 
96/02/12 
11:00 
 کل کتاب
تجارت بین الملل 
96/02/12 
11:00 
 کل کتاب
مدیریت بازاریابی 
96/02/12/ 
11:00 
 کل کتاب
تجارت الکترونیک 1 
 96/02/12
11:00 
 کل کتاب
 ریاضی و کاربرد در مدیریت 2
 96/02/18
8:00 
 کل کتاب
آمار و کاربرد در مدیریت 2 
96/02/18 
8:00 
 کل کتاب

میان ترم زبان تخصصی 1 در مدیریت مورخه 27/02/96 ساعت 11 برگزار می شود
پایان ترم سیمنار مسائل بازار یابی مورخه 96/02/25 ساعت 10:00 صبح
مدیریت مالی  96/02/17 ساعت 13:00 چهار فصل اول
حسابرسی 96/02/17 ساعت 13:00 کل کتاب

حسابداری صعنتی 96/02/26 ساعت 13:00 پنج فصل اول
اصول حسابداری (2) 96/02/26 ساعت 13:00 چهار فصل اول


دانشگاه پیام نور واحد نودان
برنامه امتحانات میانترم نیمسال دوم 96-95
رشته روانشناسی
نام درس
تاریخ
امتحان
ساعت امتحان
تعداد صفحات
تاریخ و مکاتب در روانشناسی
29/01/96
13:00
تا آخر فصل پنجم
آموزه های روانشناسی در قرآن
19/02/96
10:00
فصل های یک ، دو ، شش
روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان
12/02/96
8:00
تا آخر فصل چهارم
روانشناسی تربیتی
29/01/96
13:00
از ص 1 تا 206
مباحث اساسی در روانشناسی 2
30/01/96
13:00
کل کتاب
تحولی 1 
 96/01/24
8:00 
 فصل های 1، 2 ، 3 ، 7 و11
 تحولی 2
96/01/24 
10:00 
 فصل های 1 ، 2 و 3
روانشناسی صعنتی 
 96/01/28
13:00 
 کل کتاب
فیزیولوژی اعصاب و غدد 
 96/02/11
16:30 
فصل های 1 ، 2 ، 3 و 7 
روانشناسی جنایی 
 96/01/28
 15:00
 کل کتاب
روانشناسی پویایی گروه 
96/01/28 
 15:00
 کل کتاب
روانشناسی اعتیاد 
96/01/28 
15:00 
کل کتاب 
آسیب شناسی اجتماعی 
96/01/28 
 15:00
کل کتاب 
روش تحقیق در روانشناسی 
96/01/28 
 10:00
 کل کتاب
روش تحقیق در مدیریت 
96/01/28 
13:30 
کل کتاب 
روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 
 96/02/07
10:00 
 از ص 1 تا 100
اختلالات یادگیری 
96/02/07 
10:00 
 از ص 1 تا 10
ارزشیابی شخصیت 
96/02/07 
10:00 
از ص 1 تا 100 
 سیمنار
96/02/07 
10:00 
 از ص 1 تا 100
 روانشناسی افراد با نیازهای خاص 2
96/02/07 
10:00 
 از ص 1 تا 100
 آموزه های روانشناسی در حدیث
96/02/07 
10:00 
از ص 1 تا 100 
انگیزش و هیجان 
96/02/07 
10:00 
از ص 1 تا 100 
 روانشناسی سلامت
96/02/11 
14:00
پنج فصل اول
نظریه های مشاوره و روان درمانی 
96/02/07 
10:00 
از ص 1 تا 100 
روانشناسی دین 
96/02/07 
10:00 
از ص 1 تا 100 
افراد با نیازهای خاص 1 
 96/02/07
11:00 
 تا پایان فصل سوم
 
96/02/07 
11:00 
 تا پایان فصل سوم
کاربرد آزمون های روانی 
96/02/11 
14:00 
 چهار فصل اول
آزمون های روان شناختی 1 
96/02/11 
14:00 
 چهار فصل اول
احساس و ادراک 
96/02/11 
14:00 
 پنج فصل اول
اصول روانشناسی بالینی 
96/02/11 
14:00 
 فصل های یک ، پنج و شش
آزمون های روانشناختی 2 
 96/02/11
14:00 
 فصل های 10 تا 14
زبان تخصصی 2 
 96/02/27
11:00 
 تا پایان فصل نهم
متون روان شناسی 1 
96/02/27 
11:00 
 تا پایان فصل هشتم
 
 96/02/18
14:00 
چهار فصل اول 
 روانشناسی تجربی
96/02/18 
14:00 
 تا صفحه 90
 فیزیولوژی اعصاب و غدد
 96/02/18
 14:00
 فصل 1-2-3-7
 روانشناسی صنعتی
96/02/18 
 14:00
چهار فصل اول 
 روانشناسی بازی
96/02/18 
 14:00
 سه فصل اول
روانشناسی خانواده 18/02/96 14:00 سه فصل اول
توانبخشی افراد با نیازهای خاص 96/02/18 14:00 سه فصل اول
شیوه های اصلاح و تغییر رفتار 18/02/96 14:00 چهار فصل اول
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما