دانشگاه پیام نور واحد نودان
برنامه امتحانات میانترم نیمسال اول 98-97
دروس عمومی
نام درس
تاریخ
امتحان
ساعت امتحان
تعداد صفحات
زبان خارجه
فارسی
97/9/21 11:30 تا صفحه 236 آخر مکتبهای ادبی
اندیشه اسلامی 1
تفسیر موضوعی قرآن
اخلاق اسلامی

 
دانشگاه پیام نور واحد نودان
برنامه امتحانات میانترم نیمسال اول98-97
رشته حقوق
نام درس
تاریخ
امتحان
ساعت امتحان
تعداد صفحات
مدنی 2
حقوق جزای عمومی 1
آیین دادرسی مدنی 3
حقوق تجارت 1
97/8/29 11 از صفحه 67 تا 138
حقوق خصوصی 2
97/9/22 09:00 صفحه 1 تا 73
جزای اختصاصی 3
97/9/20 15:00 کل کتاب
متوت فقه 2
متون فقه 4 97/9/6 13:00 مباحث حدود قصاص دیات
متون فقه 1
حقوق ثبت
قواعد فقه 2
اصول فقه 2
97/9/6 12:00 از صفحه 93 تا 207
حقوق تجارت 3
97/8/29 10 تا صفحه 80
حقوق مدنی 4
جرم شناسی
97/9/6 11:00 تا صفحه 130
حقوق مدنی 8
97/8/29 9 شفعه
بین الملل خصوصی 1
حقوق بین الملل عمومی 1
97/09/22 09:00 از صفحه 1 تا 67
2حقوق جزای اختصاصی 
3حقوق جزای اختصاصی  
کار تحقیقی 1 
آیین دادرسی مدنی 1 
 حقوق جزای عمومی 3
حقوق اداری 1
حقوق بشر در اسلام 
 حقوق اساسی 2
حقوق اساسی 1 
حقوق جزای بین الملل ایران
رویه قضایی
آیین دادرسی کیفری 1
97/9/5 11:00 تا ابتدای تحقیقات مقدماتی
حقوق اساسی 3
 حقوق مدنی 7
97/8/29 11:30 ودیعه عاریه وکالت
 حقوق کار
حقوق تجارت 4 
بزهکاری اطفال 
جرم شناسی 
مدنی 6 
مدنی 7 
 تجارت 1
متون حقوقی 1 
متون حقوقی 2 
 
حقوق جزای عمومی 1 
پزشکی قانونی
ادله اثبات دعوا 
آیین دارسی مدنی 2 
مدنی 5 
 کیفر شناسی
روش تحقیق
 
 حقوق مالکیت فکری
حقوق رسانه 
 
دانشگاه پیام نور واحد نودان
برنامه امتحانات میانترم نیمسال اول98-97
رشته مدیریت بازرگانی
نام درس
تاریخ
امتحان
ساعت امتحان
تعداد صفحات
مبانی روش تحقیق
اقتصاد کلان
آموزش مهارتهای حرفه ای
زبان تخصصی مدیریت 1
خلاقیت - حل مسئله 
احکام کسب و کار 
تحقیق در عملیات 2 
 برنامه ریزی پیشرفت و عدالت
 کارورزی
بهره وری و تجزیه تحلیل آن در سازمان 
مدیریت اسلامی 1 
روانشناسی سازمانی 
اخلاق حرفه ای در مدیریت 
اصول و مبانی مدیریت از دیگاه اسلام 
مدیریت اسلامی 2 
بازار یابی و مدیریت بازار
 سیستم های اطلاعاتی مدیریت
حقوق تجارت 
مدیریت استراتژیک 
مبانی مدیریت بازرگانی 
تجارت بین الملل 
مدیریت بازاریابی 
تجارت الکترونیک 1 
 ریاضیات و کاربرد در مدیریت
آمار و کاربرد در مدیریت 2 

 
دانشگاه پیام نور واحد نودان
برنامه امتحانات میانترم نیمسال اول98-97
رشته روانشناسی
نام درس
تاریخ
امتحان
ساعت امتحان
تعداد صفحات
آمار توصیفی
97/8/30 8:00 تا آخر فصل 5
فناوری اطلاعات در روانشناسی
97/9/7 10:00 تا آخر فصل 8
آموزه های روانشناسی در حدیث
97/8/29 9:00 فصلهای 1و2و3
روانشناسی یادگیری
97/9/1 15:00 فصل 1 تا 7
مباحث اساسی در روانشناسی 1
97/9/8 10:00 فصلهای 1،2،3،4،7،8
مبانی جامعه شناسی 97/9/8 8:00 کل کتاب
تحولی 2
97/9/8 13:00 فصلهای 1و2و3و4
فیزیولوژی اعصاب و غدد 
تاریخچه و مکاتب روانشناسی
روانشناسی سالمندی
97/8/29 10:00 فصلهای 1و2و3
انسان از دیدگاه اسلام
97/9/6 15:00 از صفحه 1 تا 100
معرفت شناسی
97/9/8 15:00 از صفحه 1 تا 93
روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان
97/9/6 11:00 فصلهای 1و2و3
روش تحقیق در روانشناسی 
97/9/8 10:00 کل کتاب
آموزه های روانشناختی در قرآن
97/8/29 12:00 فصلهای 1و2و6
روانشناسی اعتیاد
97/9/15 13:00 کل کتاب
روانشناسی فیزیولوژیک
روانشناسی شخصیت 
97/9/6 14:00 فصلهای 4-6-8-9-10
 آسیب شناسی اجتماعی
97/9/15 14:00 کل کتاب
 روانشناسی افراد با نیازهای خاص 2
 آسیب شناسی روانی 2
انگیزش و هیجان 
97/8/23 9:00 فصلهای 1-2-5-6-7-8
روانسنجی
97/9/15 08:00 فصلهای 1-3-4-5-6
نظریه های مشاوره و روان درمانی 
97/8/30 13:00 3 فصل اول
روانشناسی افراد با نیازهای خاص 1
97/9/15 13:00 فصلهای 1-2-3-4
آسیب شناسی روانی 2
97/9/22 15:00 فصلهای 1-2-3-4-5
 روانشناسی شناختی
97/9/7 15:00 فصلهای 2-3-4-9-10-11-12
کاربرد آزمون های روانی 
آزمون های روان شناختی 1 
97/9/20 15:00 کل کتاب آزمونهای روانی و سه فصل اول کتاب هوش و سنجش
احساس و ادراک 
97/8/30 8:00 تا آخر فصل 6
اصول روانشناسی بالینی 
آزمون های روانشناختی 2 
97/9/20 15:00 فصلهای 2-4-7-10-11 از کتاب ارزشیابی شخصیت و کل کتاب کاربرد آزمونهای روانی
زبان تخصصی 2 
متون روان شناسی 1
 روانشناسی تجربی
 مبانی مشاوره و راهنمایی
 روانشناسی صنعتی
97/8/23 15:00 3 فصل اول
 روانشناسی شناختی
بهداشت روانی 97/9/8 8:00 فصل 1 و از فصل 8 تا 15
توانبخشی افراد با نیازهای خاص
شیوه های اصلاح و تغییر رفتار 97/9/1 11:30 کل کتاب