دانشگاه پیام نور واحد نودان
برنامه امتحانات میانترم نیمسال اول97-96
دروس عمومی
نام درس
تاریخ
امتحان
ساعت امتحان
تعداد صفحات
دانش خانواده و جمعیت
14/9/96 15:00
فصل 1 تا 5
ارزشهای دفاع مقدس
7/9/96 15:00
از اول کتاب تا صفحه 166
زبان خارجه
23/9/96 11:00
تا پایان درس 7
فارسی
22/9/96
11:30
تا صفحه 236
اندیشه اسلامی 1
1/9/96 8:00
بخشهای 2-3-4و5
اندیشه اسلامی 2
1/9/96 10:00
فصلهای 2 - 3 و 5
تفسیر موضوعی قرآن
30/8/96 13:00
اخلاق اسلامی
1/9/96 13:00
فصلهای 3 -4 و 5
انقلاب اسلامی ایران
5/9/96 15:00
کل کتاب
فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
5/9/96 11:00
کل کتاب


دانشگاه پیام نور واحد نودان
برنامه امتحانات میانترم نیمسال اول97-96
رشته حقوق
نام درس
تاریخ
امتحان
ساعت امتحان
تعداد صفحات
مدنی 1
13/9/96 13:00 کل کتاب
حقوق تطبیقی
8/9/96 14:00 کل کتاب
آیین دادرسی مدنی 3
13/9/96 10:00 کل کتاب
حقوق تجارت 2
13/9/96 09:00 کل کتاب
حقوق مدنی 3
13/9/96 10:00 کل کتاب
جزای اختصاصی 1
قواعد فقه 1
4/9/96 09:30 کل کتاب
متون فقه 4 29/8/96 08:30 مبحث قضا و شهادات
متون فقه 1 4/9/96 08:30 کل کتاب
متون فقه 3 4/9/96 09:00 کل کتاب
قواعد فقه 2
4/9/96 10:00 کل کتاب
اصول فقه 2
4/9/96 10:30 کل کتاب
حقوق تجارت 3
7/9/96 13:00 کل کتاب
حقوق مدنی 4
13/9/96 9:00 کل کتاب
جامعه شناسی
16/9/96 8:30 از فصل اول تا پایان فصل 10
حقوق مدنی 8
23/8/96 10:00 مبحث شفعه
بین الملل خصوصی 2
9/9/96 9:00 صفحه 1 تا 100
حقوق بین الملل عمومی 1
9/9/96 9:00 از فصل 1 تا پایان فصل 3
2حقوق جزای اختصاصی 
3حقوق جزای اختصاصی  
9/9/96 10:00 کل کتاب
کار تحقیقی 1 
 مهلت تحویل
15/12/96
آیین دادرسی مدنی 1 
8/9/96 14:00 تا آخر فصل اول
 حقوق جزای عمومی 2
9/9/96 10:00 کل کتاب
 حقوق اداری 2
7/9/96 14:00 کل کتاب
حقوق بشر در اسلام 
7/9/96 14:00 کل کتاب
 حقوق اساسی 2
7/9/96 13:00 کل کتاب
حقوق اساسی 1 
7/9/96 13:00 کل کتاب
 حقوق سازمانهای بین المللی
8/9/96 14:00 کل کتاب
رویه قضایی 9/9/96 10:00 کل کتاب
آ دادرسی کیفری 2 
9/9/96 10:00 کل کتاب
حقوق اساسی 3
14/9/96 14:00
 حقوق بیمه
14/9/96 14:30
 مقدمه علم حقوق
14/9/96 13:30
حقوق تجارت 4 
20/9/96 9:00 کل کتاب
بزهکاری اطفال 
30/8/96 10:00 سه بخش اول کتاب
جرم شناسی 
14/9/96 10:00 پایان قسمت اول صفحه 126
مدنی 6 
13/9/96 10:00 کل کتاب
مدنی 7 
30/8/96 8:00 مباحث عقد ودیعه،عاریه،وکالت
 تجارت 1
24/8/96 14:00 کل کتاب
متون حقوقی 1 
12/9/96 09:00 کل کتاب
متون حقوقی 2 
24/8/96 08:00 کل کتاب
 
7/9/96 9:00 تا سر فصل تحقیقات مقدماتی
حقوق جزای عمومی 1 
پزشکی قانونی
11/9/96 10:00 بخشهای اول ، دوم ،چهارم
ادله اثبات دعوا 
30/8/96 14:00 تا آخر بخش سوم
آیین دارسی مدنی 2 
8/9/96 15:00 تا آخر بخش اول
مدنی 5 
30/8/96 15:00 تا آخر فصل اول
 کیفر شناسی
14/9/96 10:00 پایان بخش اول صفحه 114
 
 حقوق محیط زیست
12/9/96 14:00 کل کتاب
حقوق فضای مجازی 
13/9/96 
14:00 
کل کتاب
 

دانشگاه پیام نور واحد نودان
برنامه امتحانات میانترم نیمسال اول97-96
رشته مدیریت بازرگانی
نام درس
تاریخ
امتحان
ساعت امتحان
تعداد صفحات
مبانی روش تحقیق
13/9/96 11:00 تا آخر فصل 4
اقتصاد خرد
مدیریت رفتار سازمانی 
کارآفرینی
13/9/96 10:00 تا آخر فصل 2
خلاقیت - حل مسئله 
13/9/96 10:00 تا صفحه 100
احکام کسب و کار 
13/9/96 08:30 تا آخر فصل 5
تحقیق در عملیات 
 قوانین کسب و کار
 کارورزی
 
 مهلت تحویل
 96/12/15
بهره وری و تجزیه تحلیل آن در سازمان 
مدیریت اسلامی 1 
روانشناسی سازمانی 
اخلاق حرفه ای در مدیریت 
اصول و مبانی مدیریت از دیگاه اسلام 
مدیریت اسلامی 2 
 سینمار بازار یابی
13/9/96 11:00 تا آخر صفحه 50
 سیستم های اطلاعاتی مدیریت
حقوق تجارت 
مدیریت استراتژیک 
مبانی مدیریت بازرگانی 
تجارت بین الملل 
مدیریت بازاریابی 
تجارت الکترونیک 1 
 ریاضی و کاربرد در مدیریت 2
آمار و کاربرد در مدیریت 2 

 
دانشگاه پیام نور واحد نودان
برنامه امتحانات میانترم نیمسال اول97-96
رشته روانشناسی
نام درس
تاریخ
امتحان
ساعت امتحان
تعداد صفحات
آمار توصیفی
21/9/96 10:00 تا پایان فصل 5
آموزه های روانشناسی در قرآن
30/8/96 12:00 فصلهای 1 و2و6
آموزه های روانشناسی در حدیث
30/8/96 08:00 فصلهای 1و2و3
روانشناسی تربیتی
30/8/96 14:00 فصلهای 1 تا 9
مباحث اساسی در روانشناسی 1
14/9/96 13:00 فصل 1 ، 2 ، 3 ، 4 و 7
انسان از دیدگاه اسلام 30/8/96 15:00 تا آخر فصل 3
 تحولی 2
23/8/96 10:00 فصلهای 1و2و3
روانشناسی صعنتی 
16/9/96 تا آخر فصل 4
روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان
30/8/96 10:00 فصل 1 تا پایان 4
روانسنجی 
2/9/96 9:00
روانشناسی پویایی گروه 
9/9/96 13:00 کل کتاب
مشاوره شغلی و حرفه ای 
21/9/96 15:00 فصل 1-2-3-4-5-6-8-9-11-12-14-15-16-17-18
آسیب شناسی اجتماعی 
9/9/96 11:00 کل کتاب
روش تحقیق در روانشناسی 
9/9/96 9:00 کل کتاب
روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 
روانشناسی یادگیری 
21/9/96 10:00 تا پایان فصل 7
روانشناسی شخصیت 
8/9/96 15:00 فصلهای 4-5-8-9-10
 سیمنار
 روانشناسی افراد با نیازهای خاص 1
9/9/96 11:00
 آسیب شناسی روانی 2
16/9/96 اختلال خواب و شخصیت از کتاب قدیم و اختلال خلقی از کتاب جدید
انگیزش و هیجان 
2/9/96 13:00
 روانشناسی سلامت
نظریه های مشاوره و روان درمانی 
25/8/96 چهار فصل اول
روانشناسی دین 
افراد با نیازهای خاص 1 
 
23/8/96 16:00 فصلهای 1 و 2 و3
کاربرد آزمون های روانی 
آزمون های روان شناختی 1 
احساس و ادراک 
23/9/96 تا آخر فصل 5
اصول روانشناسی بالینی 
16/9/96 فصلهای 1 و 5 و 6
آزمون های روانشناختی 2 
زبان تخصصی 2 
متون روان شناسی 2
23/9/96 11:00 از در یک تا پایان درس 9
 
 روانشناسی تجربی
25/8/96 هفت فصل اول
 
 روانشناسی صنعتی
 روانشناسی شناختی
22/9/96 15:00 فصلهای 2-3-4-8-9-10-12
روانشناسی خانواده
توانبخشی افراد با نیازهای خاص
شیوه های اصلاح و تغییر رفتار 11/9/96 15:00 فصل 4تا پایان فصل 8

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما