1392/1/17 شنبه
دانشگاه پیام نور واحد نودان
برنامه امتحانات میانترم نیمسال اول 99-98
دروس عمومی
نام درس
تاریخ
امتحان
ساعت امتحان
تعداد صفحات
زبان خارجه
98/09/20 9:00 تا پايان درس پنجم
فارسی
98/09/27 11:30 از اول کتاب تا صفحه 236
اندیشه اسلامی 2
98/29/25 14:00 کل کتاب
انديشه اسلامي 1 98/09/25 14:00 کل کتاب
اخلاق اسلامي 98/09/25 14:00 کل کتاب
دانش خانواده و جمعيت 98/09/23 14:00 کل کتاب
تفسیر موضوعی قرآن
98/09/26 14:00 کل کتاب
تربيت بدني- خواهران 98/09/19 13:00 آزمون عملي
ورزش 1 - خواهران 98/09/19 15:00 آزمون عملي
انقلاب اسلامی  98/09/17 14:00 از اول کتاب تا پايان فصل 5
فرهنگ و تمدن 98/09/10 14:00


 

دانشگاه پیام نور واحد نودان
برنامه امتحانات میانترم نیمسال 
رشته حقوق
نام درس
تاریخ
امتحان
ساعت امتحان
تعداد صفحات
حقوق جزای عمومی 2 98/09/14 08:00 کل کتاب
حقوق جزای اختصاصی (3) 98/09/14 08:00 کل کتاب
حقوق جزاي عمومي 1 98/09/14 08:00 کل کتاب
حقوق جزاي اختصاصي 4 98/09/14 08:00 کل کتاب
حقوق بين الملل عمومي 1 98/09/07 09:00 از ابتداي فصل 1 تا پايان فصل 4
حقوق بين الملل خصوصي2 98/09/07 09:00 از صفحه 1 تا صفحه 112
متون فقه 4 98/09/11 10:00 مباحث حدود ، قصاص ، ديات
حقوق مدني 4 98/09/18 14:00 تا صفحه 95 (قواعد خاص مسئوليت مدني و جبران ها)
مدني 8 98/09/11 8:00 شفعه
مدني2 98/09/11 8:30 تا آخر صفحه 166
تجارت 3 98/09/11 09:00 برات
تجارت 1 98/09/18 10:00 کل کتاب بجز مقدمه
حقوق مدني 2 9/14 11:00 کل کتاب
حقوق ماليه عمومي 9/4 14:00 کل کتاب
حقوق بين الملل عمومي 2 9/7 10:00 کل کتاب
حقوق بشر در اسلام 9/21 15:00 کل کتاب
حقوق مدني3 9/14 11:00 کل کتاب
حقوق محيط زيست 9/7 11:30 کل کتاب
حقوق فضاي مجازي 8/30 11:30 کل کتاب
حقوق جزاي عمومي 3 9/21 11:30 کل کتاب
حقوق بين الملل خصوصي 1 9/7 10:00 کل کتاب
آيين دادرسي مدني 1 9/19 15:00 کل کتاب
حقوق رسانه 9/16 15:00 کل کتاب
آيين دادرسي مدني 2 9/16 15:00 کل کتاب
آيين دادرسي کيفري2 9/14 11:00 کل کتاب
حقوق کار 9/21 15:00 کل کتاب
حقوق مالکيت فکري 9/18 15:00 کل کتاب
حقوق هوايي 9/19 15:00 کل کتاب
حقوق سازمانهاي بين المللي 9/6 15:00 کل کتاب
حقوق دريايي 9/16 15:00 کل کتاب
داوري بين امللي 9/14 11:00 کل کتاب
متون حقوقي 1 98/09/20 11:00 کل کتاب
متون حقوقي 2 98/09/20 11:00 کل کتاب
ادله اثبات دعوي 98/09/18 15:00 سه بخش اول
آيين دادرسي مدني 3 98/09/18 15:30 قانون آيين دادرسي مدني
مقدمه علم حقوق 98/09/14 9:00 کل کتاب
مدني 1 98/09/14 10:00 کل کتاب
مدني 6 98/09/14 10:30 کل کتاب
حقوق جزاي اختصاصي 2 98/09/14 10:30 کل کتاب
حقوق مدني 7 98/09/18 09:30 وديعه،عاريه و وکالت
پزشکي قانوني 98/09/17 14:00 نصف کتاب
متون فقه 1 98/09/21 14:00 کل کتاب
اصول فقه 1 98/09/21 15:00 کل کتاب
قواعد فقه 1 98/09/14 14:00 کل کتاب
متون فقه 2 98/09/14 13:00 کل کتاب
آيين دادرسي کيفري 1 98/09/21 14:00 تا ابتداي تحقيقات مقدماتي
حقوق بشر در اسلام 98/09/21 15:00 نصف کتاب
روش تحقيق 98/09/21 15:00 نصف کتاب
متون فقه 3 98/09/11 9:00 مباحث وصيت و ارث
قواعد فقه 2 98/09/11 10:30 از صفحه يک تا 130
حقوق ثبت 98/09/25 14:00 تا صفحه 136
جرمشناسي 98/09/25 15:00 نصف کتاب
حقوق اساسي3 98/09/19 14:00 کل کتاب
حقوق اداري2 98/09/19 14:30 کل کتاب
حقوق بيمه 98/09/19 14:30 کل کتاب
آيين دارسي مدني 1 98/09/19 15:00 کل کتاب
حقوق هوايي 98/09/19 15:00 کل کتاب
حقوق سازمانهاي بين المللي 98/0919 15:00 کل کتاب
حقوق تطبيق 98/09/27 14:30 کل کتاب
حقوق تجارت2 98/09/25 14:00 کل کتاب
متون حقوقي3 98/09/21 14:00 کل کتاب
متون حقوقي4 98/09/21 14:00 کل کتاب
پيشگيري از جرم 98/09/21 14:00 کل کتاب
حقوق مدني 5 98/09/25 15:00 کل کتاب
حقوق جزاي اختصاصي 1 98/09/25 15:00 کل کتاب
دانشگاه پیام نور واحد نودان
برنامه امتحانات میانترم نیمسال اول 99-98
رشته مدیریت بازرگانی
نام درس
تاریخ
امتحان
ساعت امتحان
تعداد صفحات
حقوق بازرگانی
تجارت الکترونیک
بازرگانی بین المللی
بازاریابی بین المللی
حسابرسی 1
مدیریت مالی2

 
دانشگاه پیام نور واحد نودان
برنامه امتحانات میانترم نیمسال اول 99-98
رشته روانشناسی
نام درس
تاریخ
امتحان
ساعت امتحان
تعداد صفحات
روانشناسي يادگيري 98/09/14 11:30 از فصل يک تا پايان فصل 11
انگيزش و هيجان 98/09/13 14:00 فصلهاي 2و5و6و7و8و9و11
روانشناشي شخصيت 98/09/11 15:30 کل کتاب
مباحث اساسي در روانشناسي 2 9/14 11:30 کل کتاب
تاريخ و مکاتب در روانشناسي و نقد آن  8/27 11:30 کل کتاب
فيزيولوژي اعصاب و غدد 8/30 11:30 کل کتاب
آشنايي با فلسفه اسلامي 9/12 15:00 کل کتاب
فلسفه علم روانشناسي 9/12 15:00 کل کتاب
روانشناسي فيزيولوژيک 9/7 11:30 کل کتاب
روانشناسي سياسي 8/23 11:30 کل کتاب
آسيب شناسي رواني 1 8/30 11:30 کل کتاب
روانشناسي تربيتي 9/14 11:30 کل کتاب
آسيب شناسي رواني کودک و نوجوان 9/7 11:30 کل کتاب
متون روانشناسي 2 98/09/20 10:00 تا پايان در 7
آشنايي با فلسفه اسلامي 98/09/12 15:00 کل کتاب
فلسفه علم روانشناسي 98/09/12 15:00 کل کتاب
انسان از ديدگاه اسلام 98/09/12 15:00 کل کتاب
معرفت شناسي 98/09/13 15:00 کل کتاب
آزمونهای روانشناختی 1 98/09/13 15:00 کتاب کاربردآزمونهاي رواني و چهار فصل اول کتاب هوش و سنجش
آزمونهای روانشناختی 2 98/09/13 15:00 هر 5 فصل کتاب ارزشيابي شخصيت و فصلهاي 10و12و13و14و16 کتاب کاربرد آزمونهاي رواني
روانشناسی تربیتی 98/09/14 11:30 کل کتاب
روانشناسي شناختي 98/09/12 14:00 فصلهاي 2 و3و4 8و  10 و11 و 12
تاریخ و مکاتب روانشناسی و نقد آن 98/08/27 11:30 فصلهاي 1و2و3و4
روانشناسی تحولی 1
روانشناسی دین 98/08/27 12:00 تا آخر صفحه 42
روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان 98/09/04 08:30 فصلهاي 1-2-3
روانشناسی فیزیولوژیک
روانشناسی اجتماعی کاربردی
روانشناسی افراد با نیازهای خاص 2
آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان
مباحث اساسی در روانشناسی 2 98/09/14 11:30 فصول 8و9و10و11و12و13
بهداشت روانی
مبانی مشاوره و راهنمایی
مشاوره شغلی و حرفه ای 98/09/03 10:00 کل کتاب
شیوه های اصلاح و تغییر رفتار 98/09/14 11:30 کل کتاب
روانشناسی سالمندی 98/09/04 13:00 فصلهاي 1و2و3
مباحث اساسی در روانشناسی 1 98/09/07 8:30 فصلهاي 1و2و3و4و7و8
آموزه های روانشناسی در قرآن 98/09/04 10:30 فصلهاي 1و2و6
روانشناسي خانواده 98/08/23 10:00 کل کتاب
آموزه های روانشناسی در حدیث
روانشناسی تحولی 2 98/08/30 13:00 فصلهاي 1و2و3و4
روانشناسی صنعتی سازمانی