كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
بازديدها
رويدادها
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
ورود
انتقال کلیه امتحانات روز پنج شنبه مورخ 07/10/96 به روز دوشنبه مورخ 25/10/96 به اطلاع همه ی دانشجویان می رساند با توجه به برگزاری آزمون نوبت هجدهم کارشناسی ارشد فراگیر در روز جمعه مورخ
08/10/96، کلیه امتحانات روز پنج شنبه مورخ 07/10/96 به روز دوشنبه مورخ 25/10/96 منتقل گردید.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر