كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
بازديدها
رويدادها
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
ورود
ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان
با توجه به شروع ارزشیابی اساتید لذا از همه دانشجویان تقاضا می گردد ارزشیابی اساتید را از نظر توانمندی علمی ، خلاقیت و ابتکار در تدریس ، نحوه مدیریت کلاس ، گشاده رویی و رفتار اجتماعی ، حضور به موقع و نظم در کلاس و توانایی تفهیم و انتقال مطالب ، از تاریخ 97/02/01لغایت 97/03/05در سیستم جامع گلستان طبق راهنمای زیر انجام دهند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر